ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

Výsledky dalšího bádání o našich předcích z roku 2014 

 

Výsledky dalšího bádání o našich předcích, kteří se narodili nebo žili na zemědělské usedlosti v Havlovicích pod jménem Vohradníkovi

2. část sepsaná v roce 2014

 

Statek v Havlovicích v zimě 2014

Výpis z matrik křestních a úmrtních listů a paměti členů rodiny Vohradníkových

První dohledané zprávy jsou z žumberecké matriky uložené v Oblastním archivu v Zámrsku.

V roce 1669 si v kostele na Žumberku vzal Jiří Letáček za manželku dceru Jana Vohradníka z Kostelce.

V roce 1674 si Václav Vohradník z Kostelce, syn Jana Vohradníka, vzal za manželku Mařenu, dceru Václava Svobody, vdovu po Václavu Beškovcovi, rychtáři z Havlovic. Tím založili ROD VOHRADNÍKŮ z HAVLOVIC.

Roku1676 se jim narodil syn Jan.

Roku 1688 se jim narodil syn Jakub.

Roku1689 se jim narodil syn Jiří.

V roce 1708 si Jakub, syn Václava a Mařeny, vzal za manželku Annu Zelenkovu ze Zaječic.

V roce 1728 si Václav Boháč ze Smrčku vzal za manželku Kateřinu, dceru Antonína Vohradníka z Havlovic.

V roce 1746 se Antonínu a Kateřině Vohradníkovým z Havlovic narodila dvojčata Kateřina a Barbora.

Od roku 1753 máme údaje doloženy křestními a úmrtními listy.

V roce 1753 se narodil Václav, syn Jana a Kateřiny Vohradníkových z Havlovic čp. 4 a zemřel roku 1833 v Havlovicích čp. 5 na výminku.

V roce 1778 se narodil Jan,  syn Jana a Kateřiny Vohradníkových z Havlovic čp. 4 a zemřel roku 1857 v Loučkách.

V roce 1786 se narodil Josef Vohradník a zemřel roku 1833 v Havlovicích čp. 4.

V roce 1788 se narodila Anna Vohradníková, provdaná Kubátová, která zemřela roku 1858 v Prosetíně.

V roce 1790 se narodila Kateřina Vohradníková, provdaná Svobodová, která zemřela roku 1850 v Habrovči.

V roce 1792 Jan Vohradník předal statek v Havlovicích čp. 4 svému synu Václavovi.

Děti Josefa Vohradníka z Havlovic čp. 4, nar. 1786 a jeho manželky Alžběty, dcery Josefa Pauluse, sedláka z Bošova čp. 12:

Roku 1818 se jim narodila dcera Kateřina, která se provdala za Václava Kudyna. Rodiče jim  postoupili v roce 1839  dům čp. 5, který doposud sloužil jako výminek. Měli dceru Marii, ta  se provdala za Václava Vtípila, kočího v ausperském dvoře v Havlovicích. Jejich potomci žijí  v Zaječicích. Kudynovi dům prodali Františku Sýkorovi a postavili si dům čp. 14  na Dubové.

Roku 1819 se jim narodila dcera Anna, která žila obci Hůrka čp. 1.

Roku 1823 se jim narodil syn Josef. Ten žil na statku v Havlovicích čp. 4.

Děti Josefa Vohradníka z Havlovic čp. 4 narozeného roku 1822 a jeho první manželky Františky, dcery Františka Řezníčka, půlníka z Vrbětic čp. 7 a jeho manželky Magdaleny, dcery sedláka Josefa Modráčka z Vrbětic čp. 4.

Roku 1845 se narodil syn Jan, žil v Bošově, měl syna Josefa, který s manželkou, rozenou Sýkorovou žil také v Bošově  čp. 42 a zemřel v roce 1957. Dnes tam bydlí Novákovi.

Roku 1847 se narodila dcera Marie, žila v Louce čp. 8 (provdaná Škvrňová).

Roku 1849 se narodil syn Josef, který žil ve Stíčanech.

Roku 1852 se narodila dcera Františka, žila v Radimi (provdaná Vavřinová).

Roku 1855 se narodila dcera Anna, žila v Podskale (provdaná Koudelová). Měli výletní hostinec.

Roku 1858 se narodil syn František, žil na Dubové čp. 4. Dnes tam bydlí jeho potomci Janouškovi.

V roce 1860 postihla rodinu tragédie. Syn Alois, který se narodil v březnu 1860, v květnu téhož roku zemřel a po něm i jeho matka Františka.

Čtyřicetiletý Josef se šesti sirotky se znovu oženil, vzal si pětadvacetiletou svobodnou Albínu Burkoňovou, nar. roku 1837, která byla dcerou Josefa Burkoně, šenkýře z Louky čp. 2 a jeho manželky Anny, rozené Hrdličkové.

Děti Josefa Vohradníka,  nar. roku 1822 a jeho druhé manželky Albíny rozené Burkoňové:

V roce 1863 se jim narodil syn Vincenc, který žil v Praze a byl ministerským radou. Měl dcery Vlastu, provdanou Řebíkovou, Libuši, provdanou Pixovou  a Věru, provdanou Vlčkovou.

V roce 1865 se narodil Alois, který žil na statku v Havlovicích.

Roku 1868 Josef Vohradník postoupil své manželce Albíně polovinu statku v Havlovicích čp. 4, a to z lásky manželské, jak je zapsáno v předávací smlouvě.

Nejstarší fotografie našeho předka z roku 1898 – Albíny Vohradníkové s vnukem Vincencem

                                                              

 

V roce 1869 se jim narodila dcera Albína, provdaná Zelená, která žila v Hrochově Týnci. Byla bezdětná. Měli s manželem obchod s koloniálním zbožím. Zemřela v roce 1944 u neteře Vlasty Janečkové v Drahoticích.

V roce 1874 se narodil syn Vilém, byl řezníkem, žil ve Vídni a zemřel roku 1949 v Havlovicích.

V roce 1877 se narodil syn Jindřich, byl strojvůdcem u čs. dráhy. Žil v Praze. Měl syny Bohuslava  a Jindřicha a také dceru Marii.

V roce 1880 se narodil syn Emanuel, který byl vrchním sládkem v pivovaru ve Velkých Popovicích. Měl dceru Boženu, provdanou Šimáčkovou a syna Josefa.

Roku 1940 se Emanuel Vohradník podruhé oženil a měl v šedesáti letech syna Zdenka. Dožil se devadesáti čtyř let, zemřel v roce 1974.

Věkový  rozdíl  mezi nejstarším a nejmladším synem Josefa Vohradníka, nar. roku 1822, byl 40 let.

Josef Vohradník, nar. roku 1822, zemřel na zápal plic v roce 1888, když se nachladil po proboření do zamrzlého rybníka Petráň, když si krátil cestu z nákupu v Nasavrkách. Bylo mu šedesát šest let.

Děti Aloise Vohradníka, nar. roku 1865 a jeho manželky Marie, rozené Ondráčkové z Mrákotína, dcery Jana Ondráčka a jeho manželky Antonie, rozené Novotné z Mrákotína čp. 1:

V roce 1895 se jim v Havlovicích čp. 4 narodil syn Vincenc. Byl listonošem, žil na Dubové a zemřel v roce 1959.  S manželkou Marií, dcerou  šafáře Musílka  ze dvora knížete Kinského v Miřeticích, měli syna Oldřicha, který se Zdenkou rozenou Androvou z Hlíny, měli dcery Danu a Elišku.

V roce 1898 se jim narodila dcera Marie, která se provdala za vrchního četnického strážmistra Rudolfa Černého z Dachova. Ti žili na Podkarpatské Rusi, potom v Kutné Hoře a Velelibech. Měli syna Jiřího, který zemřel v mládí a Zdenka, který byl poštmistrem v Mostě. Zemřel v roce 2009.

V roce 1902 se jim narodil syn Alois, který žil na statku v Havlovicích čp. 4 a zemřel v roce 1988. Bylo mu osmdesát šest let.

V roce 1908 se jim narodila dcera Vlasta, která se provdala za sedláka Františka Janečka z Drahotic čp. 5. Měli spolu dceru Jiřinu, narozenou 1940 a syny Miroslava, který se narodil v roce 1941 a  Pavla narozeného v roce 1944.

Vlasta Janečková z Havlovic, rozená Vohradníková, zemřela v roce 2007 v devadesáti devíti letech.

Alois Vohradník, nar. roku 1902, si v roce 1933 vzal za manželku Miloslavu,  dceru Josefa Barvy z Čankovic čp. 61 a jeho manželky Františky, dcery Josefa  Vašáka, obchodníka s obilím z Oldřetic čp. 16. Miloslava se narodila v roce 1911 a zemřela 1999. Bylo ji osmdesát osm let.

Děti Aloise Vohradníka a jeho manželky Miloslavy:

V roce 1934  se jim narodil syn Zdeněk, který žije v Hlinsku. Se svojí manželkou Jaroslavou, rozenou Hájkovou z Vrbatova Kostelce, mají dcery Ivanu a Jitku.

V roce 1936 se jim narodil syn Milán, který byl svobodný a žil s rodiči na statku v Havlovicích. Zemřel v roce 2004.

V roce 1940 se jim narodil syn Josef, který žije v Miřeticích. Se svojí manželkou Zdeňkou, rozenou Uchytilovou, mají syna Petra a dceru Janu.

V roce 1949 se jim narodil syn Alois, který v roce 1950 zemřel.

Příbuzenské vztahy rodiny Vašáků, Vohradníků a našeho dědy Josefa Barvy

Moje babička z matčiny strany byla  Františka Víšková, rozená Vašáková z Oldřetic. Její bratr Karel Vašák  si vzal za manželku sestru moji babičky z otcovy strany, která byla z Mrákotína Ondráčková.

Náš děda z matčiny strany Josef Barva, narozen roku 1882, byl v mládí osvojen bezdětnými manželi Procházkovými z Čankovic čp. 61.

Za první světové války narukoval na frontu. Byl vojínem 21. pěšího pluku. Dne  8.11.1914 byl v zákopu u města Zvorníku v Bosně střelen srbským odstřelovačem do hlavy, zemřel a je pohřben na vojenském hřbitově ve Zvorníku ve společném hrobě. Měl se svoji manželkou Františkou, rozenou Vašákovou, dvě dcery, a to:

Dceru Miloslavu, která se narodila v roce 1911. Vzala si za manžela Aloise Vohradníka z Havlovic. Zemřela v roce 1999.

Dceru Janu, narozenou v roce 1912. Ta si vzala za manžela Bohumila Říhu z Dvakačovic. Neměli děti a bydleli v Čankovicích čp. 61. Zemřela v roce 1975.

V roce 1919 se naše babička Františka Barvová vdala za Františka Víška z Honbic. To byl náš hodný nevlastní děda. Babička zemřela v roce 1950 a děda v roce 1954.

 

Sepsal Josef Vohradník v roce 2014

                                                        

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.